Contact Us 聯絡我們

KWUN TONG  SHOP 26287878

WAN CHAI SHOP 22427478

MONG KONG  SHOP 23980004

TSENG WAN SHOP 22427478

Office Hours :Monday - Saturday  

10:00-20:00 (Hong Kong is GMT +8)