Contact Us 聯絡我們

KWUN TONG  SHOP 26287878

WAN CHAI SHOP 22427478

MONG KOK  SHOP 23980004

Office Hours :MONDAY - SUNDAY 

11:00-21:00 (Hong Kong is GMT +8)